ISKOLAKÉSZÜLTSÉG

 

Az iskolakészültség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent arra, hogy a játékos óvodai évek után elkezdje az általános iskolai tanulmányait. Az iskolakészültség nem egyenlő az okossággal és az ügyességgel, és a gyermek 6 éves korára nem válik automatikusan iskolaéretté.

Az esetek többségében az iskolai foglalkozásokra való alkalmatlanság nem az értelmi képességek hiányát jelenti, hanem azt, hogy a szigorú szabályokhoz való alkalmazkodásnak még nem jött el az ideje. Természetesen az általános alkalmazkodási követelmények mellett az iskolába kerülő gyermekektől bizonyos értelmi képességet is elvárnak. Bármily szigorúnak is tűnnek az aggódó szülő szemében e követelmények, az ép értelmű gyerekek általában könnyedén teljesítik ezeket, sőt, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerekek értelmi fejlettségüket tekintve előbb válnak iskolaéretté, mint viselkedésükben. Többségük aránylag kevés zökkenővel beszokik az iskolába, ugyanis az iskolához szükséges képességeket nem kell külön tanítani azok a fejlődés során maguktól megjelennek.

Mindezek ellenére ebben az életkorban még nagyok az egyéni eltérések. Nem ritka az olyan gyerek, akinek számára a betűk felismerése már nem kihívás, mások inkább a számok világa iránt érdeklődnek, de az sem jelent semmiféle lemaradást, ha a betűkkel, számokkal még nem barátkozott meg. Néhány általános szempont alapján magunk is viszonylag megbízható képet kaphatunk gyermekünk iskolaérettségéről:

 

Kedves Szülők!

Az iskolára való felkészültség nagyon fontos, hiszen az ottani elvárások csak akkor teljesíthetők jól, ha nem kell extra figyelmet fordítani alapdolgokra (pl. egy helyben ülésre, látásra, hallásra, beszédre, ügyes mozgásra, jó ceruzafogásra, csendben maradásra, osztályba való beilleszkedésre, stb.), hanem azok „csak úgy maguktól” jól működnek. Ezek a képességek  természetesen a korábbi tapasztalatok, megélések során raktározódnak el, és épülnek rendszerré. Ami mindennek fontos alapját képezi: a látás és hallás épsége, melyet szakorvos állapít meg.

Ezúton szeretnénk megosztani önökkel azokat a jellemzőket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy gyermekünk felkészült legyen az iskolai kihívásokra. 

Az iskolakészültség  alkalmassági tényezői

 

Testi fejlettség/fiziológiás jellemzők, motoros képességek

-Teste megnyúlik, elkezdi váltani fogait, általános, jó erőnlét jellemzi az iskolatáska cipeléséhez (kb. 120-130 cm, 20-22kg)
-Mozgásait készségszinten jól rendezi, de uralkodik mozgásvágyán, ha a helyzet /pl. ülésben feladatvégzés/ úgy kívánja
-Szem-kéz koordinációja képessé teszi a finommozgások ügyes kivitelezésére
-Ceruzafogása 3 ujjas, mindig ugyanazt a kezét használja a grafomotoros feladatai alkalmával (kialakult a jobb- vagy balkezesség)
-Képes az utánzásra 

 

Kognitív képességek

-Emlékezetének terjedelme képessé teszi verstanulásra, mese visszamondására
-20-25 percig képes figyelni, képes figyelmét átvinni, megosztani is; ha megszólítják, nem esik ki a tevékenységéből, képes visszaválaszolni neki
-Felismer összefüggéseket (ok-okozat), azonosságot-különbözőséget, részekből tud az egészre következtetni (kerék, pedál, kormány – bicikli), és egésznek meg tudja mondani a részeit
-Biztos mennyiségfogalommal rendelkezik, halmazműveleteket 10-es számkörön belül végez
-Képes az alak-háttér megkülönböztetésére, rész-egész viszonyainak felismerésére, alak-forma-szín-nagyságállandóság meglátására
-Tud képről mesélni
-Nagy biztonsággal tájékozódik saját testén, a téri irányokat (fent-lent, bal-jobb) felismeri
-Ismeri a birtokos jelzőket, viszonyszavakat (-on, -en, -ön, -ra, -re, stb.), relációkat 

 

Nyelvi képességek

– Beszédhallása megfelelő, beszéde tiszta
– Érthetően, folyamatosan beszél, kommunikál
-Használja a szófajokat, mondatszerkezeteket, mondatfajtákat, hangsúlyozni is képes
-Választékosan fejezi ki magát, mondanivalóját késleltetni képes

 

Szociális képességek 

-Várja az iskolát, kérdezgeti szülőjét róla, játékaival „iskolást” játszik
-Vágyait, gondolatait, cselekedeteit képes késleltetni (érzelmi-akarati érettség)
-Rábízott feladatokat elvégzi, általában be is fejezi azokat (munkaérettség)
-Képes kapcsolatot teremteni kortársaival, szükség szerint együtt is érez velük
-Szabálykövető, sőt erre fel is hívja mások figyelmét
-Kudarctűrése szélsőségektől mentes
-Kellő önbizalommal rendelkezik, önértékelése formálódik
-Az alapvető közösségi szokásokat ismeri, betartja (köszön, udvarias, higiéniát betartja)

 

Általános ismeretek

-Elegendő ismerettel rendelkezik önmagáról, környezetéről (tudja a családtagjai nevét, szülei foglalkozását, lakcímüket, óvodája nevét, felismeri a napszakokat, elmondja a hét napjait, az évszakokat)
-Gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés szabályait, jól tájékozódik a lakókörnyezetében
-Tiszteli a növény-és állatvilágot, azokat gondozza, védelmezi
-Felismeri az időjárás és öltözködés összefüggéseit, képes önállóan öltözködni, tisztálkodni és étkezni

A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült. Amennyiben kérdése van bizonyos képességekkel kapcsolatban, vagy bizonytalan azok jól működését illetően, szívesen segítünk a válaszok megtalálásában.

A listát összeállította: Hédi Marietta és Németh Zsuzsanna (TSMT Fejlesztő Központ)